Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door FOSAG (Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche). Deze voorwaarden treden in werking per 1 september 2006 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet han­delend in de uitoefe­ning van beroep of bedrijf, die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.

1.2Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsma­tig werk verricht en zich jegens de consument heeft verbonden tot het verrichtten van werk.

1.3Werk: Het totaal van de tussen de consument en de opdrachtnemer over­eenge­komen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

Artikel 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gprijs­aanbiedin­gen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consu­ment. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen schriftelijk vast­gelegd

Artikel 3 - Aanbod

3.1Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedei­sende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum dertig dagen geldig.

3.3Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaam­heden en de te leveren materialen die voldoende gede­tailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument moge­lijk te maken.

3.4Het aanbod vermeldt wanneer vermoedelijk met het werk kan worden gestart en bevat zo mogelijk een aanduiding van de geschatte duur van het werk.

3.5Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvor­mingsmetho­de: aanneming, richt­prijs of regie.

a.Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waar­voor het werk zal worden verricht.

b.Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de op­drachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

c.Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de op­drachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijs­factoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

3.6Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1De overeenkomst komt tot stand door middel van een bericht van aanvaarding van het aanbod door de consument aan de opdrachtnemer.

4.2Indien de consument zonder schriftelijke aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de consument geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamhe­den worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij anders overeengekomen.

5.2De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voor­schriften tussen datum van het aanbod en de datum van aanvang met de uitvoering van het werk zullen worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdracht­nemer de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument de gelegenheid heeft gegeven in dat geval de overeenkomst te ont­binden.

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument

6.1De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2De consument zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan be­schikken over de voor het werk benodigde goedkeu­ringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.

6.3De consument verschaft de hem ter beschikking staande aan­sluitings­mogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

6.4De consument dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de op­drachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 7 - Meerwerk

In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst

8.1De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

8.2Bij opzegging door de consument of indien de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst de consument is toe te rekenen, zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de consument verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.

8.3Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegere­kend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.

8.4Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëin­digen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

9.2De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de consument of binnen diens risicosfeer valt.

9.3In geval de opdrachtnemer de consu­ment tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de consument desal­niettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft ver­langd, is de opdrachtnemer niet aanspra­kelijk voor de gevolgen hiervan.

9.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandighe­den als bedoeld in artikel 6.4 of door andere aan de consument toerekenbare omstandigheden, moet de voor de opdrachtnemer ver­band houdende schade en kosten door de consu­ment worden vergoed.

9.5De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebre­ken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consu­ment hierop te wijzen.

9.6In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het totale overeengekomen bedrag van de opdracht. In geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10 - Oplevering

10.1Indien de opdrachtnemer aan de consument te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en deze het werk aanvaardt of goedkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

10.2Indien de consument het werk niet binnen een termijn van veertien dagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de consument geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

10.3De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.

10.4De consument wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de consument het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

10.5Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de opdrachtnemer aan de consument meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De consument dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de gebreken wordt geweigerd.

10.6Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel aangegeven wijze.

Artikel 11 – Zekerheid

11.1De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zeker­heid bedingen van de consument.

11.2Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 12 – Betalingsverplichtingen

12.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. De consument is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12.2 Indien de opdrachtnemer en de consument betaling in termijnen overeengekomen zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd bij niet tijdige betaling door de consument de werkzaamheden te onderbreken.

12.3 Indien de consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.

12.4 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de consument zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.

12.5 De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de consument. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.

12.6 Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.

Artikel 13 - Eigendoms- en auteurrechten

13.1De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeel­dingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom.

13.2Alle gevestigde rech­ten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, om­schrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehou­den en dienen te worden geëer­biedigd.

Artikel 14 - Verjaring en verval

14.1Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verloopt na twee jaar nadat de consument heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.

14.2Elke vordering tot schadevergoeding van de consument vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar wordt is gemaakt en indien zij niet binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt

Artikel 15 - Toepasselijk recht

15.1Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument is Nederlands recht van toepassing.